Module - Leerscenario's


Hoe plan je een les met storytelling?

Bron: op Pixabay
Wanneer we onze lessen plannen, streven we ernaar ze aantrekkelijk en betekenisvol te maken voor en met onze lerenden. In wat volgt zullen we de stappen in de les laten zien waar storytelling kan worden gebruikt om dit te ondersteunen en te bereiken. Wij laten ons daarbij leiden door Gagné's Nine Events of Instruction (1965), zoals herzien door Gagné, Briggs en Wager (1992). Op dit punt moet worden benadrukt dat we dit model in de eerste plaats willen gebruiken als een gids voor verschillende fasen van het onderwijs. In principe volgen we met StoryComp niet de benadering van eenrichtingsleren, dat lesgeven iets is wat de leraar doet met de leerling. In plaats daarvan is het project gebaseerd - zoals in detail uitgelegd in het Methodological Framework ▾ - op de benadering van competentiegericht leren, waarin leren wordt gezien als constructief en co-creatief, als een wederzijds proces waarin leerkrachten en llerenden eerlingen de handen ineenslaan op de leerreis. Het gaat niet alleen om het overbrengen van kennis over te dragen, maar om lerenden te activeren en hen bij de leersituatie te betrekken. Zij leren het best in betekenisvolle contexten en in samenwerking en interactie met anderen en hun omgeving. Op die manier kunnen zij zelf kennis verwerven, kennis opbouwen en hun nieuwe ideeën toetsen aan die van anderen. Dit onderstreept de noodzaak om lessen te ontwerpen die in hoge mate beantwoorden aan de behoeften van de leerlingen, maar die ook nieuwe horizonten en perspectieven voor hen openen en hen enthousiast maken voor dingen waar ze misschien nog nooit van gehoord hebben. Houd dit in gedachten wanneer we nu beschrijven hoe storytelling kan worden geïntegreerd in de door Gagné genoemde fasen van een les.
Gagne's Nine Events of Instruction door CourseArc is gelicenseerd onder CC BY 4.0. www.coursearc.com ▾
Zoals je zal zien, kan storytelling worden gebruikt in min of meer alle stappen van een lesontwerp. Hoe en met welk doel je het in een bepaalde les gebruikt, is natuurlijk aan jou. Deze paragraaf is niet bedoeld om te impliceren dat storytelling altijd en overal moet worden gebruikt, alleen maar omdat dat zou werken. Het is eerder bedoeld om te laten zien hoe veelzijdig deze methode kan zijn en hoe ze je repertoire van methoden voor een gevarieerd lesontwerp kan uitbreiden.
1. De aandacht van de leerlingen trekken

Zorg voor een eerste stimulans die verband houdt met het onderwerp/de les om de aandacht van de leerlingen te trekken, betrek hen erbij door uit hun eigen ervaringen te putten en hen te activeren voor de leerreis. Mogelijke implementaties met storytelling:

2. Informeer de leerlingen over de doelstellingen - zoek en definieer

Laat lerenden weten wat je bedoeling en doelen zijn met deze cursus of les. Zoek uit wat ze verwachten van de cursus, wat ze willen ervaren, leren, kunnen doen. Op die manier kun je gemeenschappelijke doelstellingen bepalen en ook je leerlingen helpen om zich mentaal voor te bereiden op wat ze gaan zien, horen en/of doen. Mogelijke implementaties met storytelling:

3. Stimuleer het terughalen van wat eerder geleerd werd

Help je leerlingen om de nieuwe kennis te koppelen aan bestaande kennis door zich te herinneren wat ze al hebben geleerd of ervaren. Mogelijke implementaties met storytelling:

4. Presenteer de inhoud

Gebruik zo veel mogelijk verschillende methoden om alle zintuigen aan te spreken en aan te sluiten bij de verschillende soorten lerenden. Richt je niet alleen op de cognitieve maar ook op de emotionele kant van de lerenden om duurzaam te leren.

5. Zorg voor leerbegeleiding

Adviseer lerenden over strategieën om hen te helpen de inhoud te leren en over beschikbare bronnen. Met andere woorden, help lerenden te leren hoe ze moeten leren. Of in termen van storytelling, help lerenden een verhaal op te bouwen en te structureren, het te creëren met behulp van verbale vaardigheden, het uit het hoofd te leren of het op te schrijven.

6. Uitlokken van prestaties (praktijk)

Laat lerenden de geleerde kennis en vaardigheden toepassen.

7. Geef feedback & 8. Beoordeel prestaties

Geef lerenden directe en onmiddellijke feedback om hen op hun leerweg te ondersteunen, hen aan te moedigen en hen de kans te geven leemtes in hun kennis op te sporen en te dichten. Feedback kan op verschillende manieren worden gegeven: aan de hele leergroep (goede praktijken; typische fouten...), aan de individuele leerling of peer to peer. De manier van beoordelen hangt sterk af van wat in het begin als gemeenschappelijke leerdoelen is bepaald. Als het er in de eerste plaats om ging concrete kennis bij te brengen, zijn er tal van beproefde beoordelingsmethoden, zoals examens/quizzen, schriftelijke opdrachten, projecten, enz. Als het meer ging om de bewustmaking van een onderwerp/kwestie, dan gaat het meer om feedback van je lerenden dan om daadwerkelijke beoordeling.

8. Verbeteren van onthouden en overbrengen

Help lerenden om hun nieuwe leerstof te verankeren en te verbinden met eerdere kennis/ervaringen, toekomstige acties en/of hun persoonlijke achtergrond en dagelijks leven.


Referenties Northern Illinois University Centrum voor Innovatief Onderwijzen en Leren. (2020). Gagné's negen gebeurtenissen van instructie. In Instructional guide for university faculty and teaching assistants.

Opgehaald van www.niu.edu ▾ Gagne, R. M., Wager, W.W., Golas, K. C. & Keller, J. M (2005). Principles of Instructional Design (5e editie). Californië: Wadsworth.

Hier vind je concrete leerscenario's met Storytelling in
Basiseducatie ▾
Hier vind je concrete leerscenario's met Storytelling in
Burgereducatie ▾