Modul - Osnovno izobraževanje


Ciljne skupine

Osnovno izobraževanje ima različne ciljne skupine, vsaka s svojimi potrebami, značilnostmi in izzivi. Glavne so opisane v nadaljevanju (pogosto se prekrivajo):
Odrasli z nizko stopno pismenosti

Vir: pisalna roka na Pixabay
Običajno so v otroštvu/mladostništvu doživeli formalno šolanje, vendar nimajo osnovnih pismenosti in/ali računskih spretnosti. Pogosto te osebe šolo in s tem učenje povezujejo z neprijetnimi spomini in so v vsakdanjem življenju razvile (bolj ali manj uspešne) strategije, da bi se izognile situacijam, v katerih se počutijo negotove. Poseben izziv pri delu s to ciljno skupino je motivacija, da se soočijo z izzivi zaradi slabih pismenosti in se (ponovno) vključijo v učenje.Ponudbe za to ciljno skupino so usmerjene v
 • razvoj pismenosti (1), zlasti na področju sposobnosti pisnega izražanja ter branja in interpretacije daljših besedil
 • razvoj matematične usposobljenosti in usposobljenosti na področju naravoslovja, tehnologije in inženirstva (3), da bi lahko prepoznali in reševali matematične probleme, pomembne za vsakdanje življenje in delo
 • razvoj osebne, socialne in učne kompetence (5), zlasti za razmišljanje o sebi, zavedanje lastnega učnega procesa in lastnih učnih potreb, prepoznavanje razpoložljivih učnih priložnosti in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje
Poleg tega
 • razvoj državljanskih kompetenc (6)
 • razvoj podjetniških kompetenc (7)
 • razvoj kompetence kulturne zavesti in izražanja (8)

Osipniki

Vir: Gerd Altmann na Pixabay
Ta ciljna skupina se ukvarja z nadomeščanjem (šolskih) kvalifikacij v odrasli dobi, ker so opustili šolanje ali ker jim ni uspelo diplomirati. Ponudbe za to ciljno skupino so običajno formalne, tj. upravno urejene in strukturirane. Podobno kot pri odraslih z nizko stopnjo pismenosti pismenosti je poseben izziv pri delu s to ciljno skupino motivacija za premagovanje težkih predhodnih učnih izkušenj in (ponovno) vključevanje v učenje.

Aktivnosti za to ciljno skupino so usmerjene v
 • razvoj pismenosti (1), zlasti na področju pisnega izražanja ter branja in interpretacije daljših besedil
 • razvoj matematičnih kompetenc in kompetenc na področju naravoslovja, tehnologije in inženirstva (3), da bi lahko prepoznali in reševali matematične probleme, pomembne za vsakdanje življenje in delo
 • razvoj osebnostne in socialne kompetence ter kompetence učenje učenja (5), zlasti za razmišljanje o sebi, zavedanje lastnega učnega procesa in lastnih učnih potreb, prepoznavanje razpoložljivih učnih priložnosti in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje
 • razvoj digitalne in tehnološke kompetence (4) kot varne, kritične in samostojne uporabe informacijske tehnologije za delo, prosti čas in komunikacijo
Poleg tega
 • razvoj kompetence za aktivno državljanstvo (6)
 • razvoj podjetniških kompetenc (7)
 • razvoj kompetence kulturne zavesti in izražanja (8)

Begunci in migranti

Vir: Wisamar Bildungsgesellschaft
Ta ciljna skupina je zelo široka in raznolika. Enotni element je, da se morajo ti ljudje naučiti uradni jezik države, v kateri zdaj živijo, kot drugi jezik, da bi lahko delovali in sodelovali v vsakdanjem življenju. To vključuje pridobivanje govornih jezikovnih spretnosti (govorjenje in razumevanje) ter pisnih spretnosti (branje in pisanje). Poleg tega gre pogosto tudi za posredovanje kulturnega in strukturnega znanja, da bi omogočili aktivno sodelovanje v novi državi. Poseben izziv predstavlja raznolikost ciljne skupine. Glede na državo izvora učenje drugega jezika včasih pomeni tudi učenje nove abecede. Formalna izobrazba udeležencev je lahko zelo različna, od ljudi z akademskimi nazivi in znanjem različnih drugih tujih jezikov do ljudi brez zaključka šolanja ali v nekaterih primerih brez pismenosti v svojem prvem(-ih) jeziku(-ih). Kljub temu je tej ciljni skupini skupna oblika socialne izključenosti, ki izhaja iz kulturnih razlik med njihovim domačim okoljem in okoljem, v katerega so se preselili. Posledica tega so pogosto nizka samopodoba, nezmožnost vključevanja v družbo in slabo poznavanje okolja, v katerega so se preselili.

Ponudbe za to ciljno skupino so usmerjene v
 • razvoj večjezične zmožnosti (2), zlasti sposobnosti govornega in pisnega izražanja ter sposobnosti branja in razlaganja besedil, s poudarkom na usvajanju uradnega jezika oziroma jezikov države, v kateri zdaj živijo
 • razvoj osebne, socialne in učne zmožnosti (5), zlasti pri razmišljanju o sebi, zavedanju lastnega učnega procesa in lastnih učnih potreb, prepoznavanju razpoložljivih učnih priložnosti in sposobnosti premagovanja ovir za uspešno učenje
Poleg tega
 • razvoj državljanskih kompetenc (6)
 • razvoj kulturne ozaveščenosti in

Iskalci zaposlitve

Vir: kalh na Pixabay
Tudi ta ciljna skupina je zelo široka in raznolika. Nekateri iskalci zaposlitve so mlajši, drugi starejši, nekateri so kratkotrajno, drugi dolgotrajno brezposelni, nekateri imajo zdravstvene težave. Največkrat jim je skupna nizka samozavest, sprijaznjenost z usodo in pogosto pomanjkanje prožnosti na trgu dela (ki je dandanes večinoma potrebna, saj ni več ene same zaposlitve za vse življenje). Ljudje, ki iščejo zaposlitev, so ciljna skupina na področju osnovnega izobraževanja, saj potrebujejo na primer znanje tujega jezika za sosednjo državo ali osnovno znanje informacijske tehnologije, da bi povečali svoje možnosti za zaposlitev.

Ponudbe za to ciljno skupino so usmerjene v
 • razvoj osebnostnih, socialnih in učnih kompetenc (5), zlasti razmišljanje o sebi, zavedanje lastnega učnega procesa in lastnih učnih potreb, prepoznavanje razpoložljivih učnih priložnosti in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje
 • razvoj digitalne in tehnološke kompetence (4) kot varne, kritične in samostojne uporabe informacijske tehnologije za delo, prosti čas in komunikacijo
 • razvoj podjetniške kompetence (7) kot sposobnost posameznikov, da ideje spremenijo v dejanja
Poleg tega
 • razvoj večjezične kompetence (2)

Starejši

Vir: Christian Carls, Forum Seniorenarbeit NRW (na Wikimedia Commons)
Izraz "starejši ljudje" je težavna, saj je subjektivna in za posamezne države specifična razmejitev ciljne skupine. Nanaša se na upokojence, ki - zaradi različnih potreb in zahtev - uporabljajo učne ponudbe na področju osnovnega izobraževanja. Ta skupina je sama po sebi zelo heterogena. Nekateri med njimi potrebujejo več spodbud, da bi se v upokojitvi še naprej učili, drugi pa so zelo motivirani in komaj čakajo, da se udeležijo različnih dejavnosti. Eden od posebnih izzivov pri delu s to ciljno skupino je ujeti različne osebnosti zaradi njihovih individualnih življenjskih zgodb in izkušenj ter jih vključiti v tečaj, spoznati njihove individualne potrebe in temu primerno oblikovati tečaj.

Ponudbe za to ciljno skupino so usmerjene v
 • razvoj osebnostnih, socialnih in učnih kompetenc (5), zlasti razmišljanje o sebi, zavedanje lastnega učnega procesa in lastnih učnih potreb, prepoznavanje razpoložljivih učnih priložnosti in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje
 • razvoj digitalne in tehnološke kompetence (4) kot varne, kritične in samostojne uporabe informacijske tehnologije za delo, prosti čas in komunikacijo
 • razvoj večjezične zmožnosti (2), zlasti zmožnosti sporazumevanja v tem jeziku
Poleg tega
 • razvoj kulturne zavesti in sposobnosti izražanja (8)

Osebe s posebnimi potrebami

Vir: Wikimedia Commons
V ciljni skupini oseb z motnjami v telesnem in duševnem zdravju zaznavamo, da so njihove izobraževalne potrebe enake potrebam drugih odraslih. Ovire, s katerimi se soočajo, so strah pred nezmožnostjo, slaba sposobnost koncentracije zaradi stranskih učinkov zdravil, težave s spominom, nizko samospoštovanje (npr. zaradi telesne prizadetosti) in socialna izključenost. Zato so osebe s posebnimi potrebami posebna ciljna skupina na področju osnovnega izobraževanja, saj obstajajo ponudbe, ki so posebej prilagojene njim. Ponudbe so namenjene predvsem krepitvi sposobnosti koncentracije in spomina ter jih motivirajo, da se vključijo v različne izobraževalne dejavnosti za osebno rast, okrepijo samospoštovanje in razširijo socialno mrežo. Na ta način podpiramo njihove zmožnosti in spretnosti, da se izražajo, ubesedijo svoja čustva, misli in mnenja ter se sporazumevajo na samosvoj način.

Ponudbe za to ciljno skupino so usmerjene v
 • razvoj osebnostnih, socialnih in učnih kompetenc (5) s poudarkom na ustvarjanju varnega prostora, kjer je učenje mogoče, in krepitvi sposobnosti koncentracije, pa tudi razmišljanja o sebi, zavedanju lastnega učnega procesa in lastnih učnih potreb, prepoznavanju razpoložljivih učnih priložnosti in sposobnosti premagovanja ovir za uspešno učenje
 • razvoj pismenosti (1), zlasti sposobnosti izražanja v govorjenem in pisnem jeziku
Poleg tega
 • razvoj kompetence za aktivno državljanstvo (6)
 • razvoj sposobnosti kulturnega zavedanja in izražanja (8)