Module Basiseducatie


Doelgroepen

Basiseducatie heeft verschillende doelgroepen, elk met hun eigen behoeften, kenmerken en uitdagingen. De belangrijkste worden hieronder beschreven (ze overlappen elkaar vaak):
Allochtonen met geringe leesvaardigheid

Bron: fotografierende op Pixabay
Zij hebben meestal in hun kindertijd/adolescentie formele scholing gehad, maar missen basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak associëren deze mensen school en dus leren met onplezierige herinneringen en hebben zij (min of meer succesvolle) strategieën ontwikkeld om in het dagelijks leven situaties te vermijden waarin zij zich onzeker voelen. De bijzondere uitdaging in het werken met deze doelgroep ligt in de motivatie om de uitdagingen als gevolg van laaggeletterdheid het hoofd te bieden en (weer) aan het leren te gaan.Het aanbod voor deze doelgroep is gericht op .
 • de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid (1), met name het vermogen om zich in geschreven taal uit te drukken en langere teksten te kunnen lezen en interpreteren
 • de ontwikkeling van wiskundige competentie en competentie op het gebied van exacte wetenschappen, technologie en techniek (3), teneinde in staat te zijn wiskundige problemen die relevant zijn voor het dagelijks leven ten het werk e herkennen en op te lossen
 • de ontwikkeling van persoonlijke, sociale en leercompetenties (5), met name zelfreflectie, bewustwording van het eigen leerproces en de eigen leerbehoeften, de identificatie van de beschikbare leermogelijkheden en het vermogen om obstakels te overwinnen om met succes te leren
Verder .
 • de ontwikkeling van burgerschapscompetentie (6)
 • de ontwikkeling van ondernemerschapscompetentie (7)
 • de ontwikkeling van cultureel bewustzijn en uitdrukkingsvaardigheid (8)

Tweedekanscursisten

Bron: Gerd Altmann op Pixabay
Bij deze doelgroep gaat het om het inhalen van (school)kwalificaties op volwassen leeftijd, hetzij omdat ze van school zijn gegaan, hetzij omdat ze er niet in geslaagd zijn hun diploma te halen. Het aanbod voor deze doelgroep is meestal formeel, d.w.z. administratief geregeld en gestructureerd. Net als bij laaggeletterden ligt de bijzondere uitdaging in het werken met deze doelgroep in de motivatie om moeilijke eerdere leerervaringen te boven te komen en zich (opnieuw) in te zetten voor leren.Het aanbod voor deze doelgroep is gericht op .
 • de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid (1), met name het vermogen om zich in geschreven taal uit te drukken en langere teksten te kunnen lezen en interpreteren
 • de ontwikkeling van wiskundige competentie en competentie op het gebied van exacte wetenschappen, technologie en techniek (3), teneinde wiskundige problemen die relevant zijn voor het dagelijkse leven en het werk te kunnen herkennen en oplossen
 • de ontwikkeling van persoonlijke, sociale en leercompetentie (5), met name zelfreflectie, het bewustzijn van het eigen leerproces en de eigen leerbehoeften, het onderkennen van de beschikbare leermogelijkheden en het vermogen om obstakels te overwinnen teneinde met succes te leren
 • de ontwikkeling van digitale en technologische competentie (4), d.w.z. een veilig, kritisch en autonoom gebruik van IT voor werk, vrije tijd en communicatie
Verder .
 • de ontwikkeling van burgerschapscompetentie (6)
 • de ontwikkeling van ondernemerschapscompetentie (7)
 • de ontwikkeling van cultureel bewustzijn en uitdrukkingsvaardigheid (8)

Vluchtelingen en migranten

Bron: Wisamar Bildungsgesellschaft
Deze doelgroep is zeer breed en divers. Het verbindende element is dat deze mensen de officiële taal van het land waar zij nu wonen als tweede taal moeten leren om te kunnen handelen en aan het dagelijks leven te kunnen deelnemen. Het gaat daarbij zowel om de verwerving van mondelinge taalvaardigheden (spreken en begrijpen) als van schriftelijke vaardigheden (lezen en schrijven). Daarnaast gaat het vaak om het bijbrengen van culturele en structurele kennis om actief te kunnen deelnemen in het nieuwe land. De bijzondere uitdagingen liggen in de diversiteit van de doelgroep. Afhankelijk van het land van herkomst, betekent het leren van een tweede taal soms ook het leren van een nieuw alfabet. De formele onderwijsachtergrond van de deelnemers kan zeer verschillend zijn, van mensen met een academische graad en kennis van diverse andere vreemde talen tot mensen zonder diploma of, in sommige gevallen, zonder kennis van hun eerste taal/talen. Niettemin heeft deze doelgroep een vorm van sociale uitsluiting gemeen die voortvloeit uit de culturele verschillen tussen hun thuisomgeving en de omgeving waarheen zij zijn verhuisd. Het resultaat is vaak een laag gevoel van eigenwaarde, het onvermogen om zich in de samenleving te integreren en een gebrekkige kennis van de omgeving waarin zij terecht zijn gekomen.Het aanbod voor deze doelgroep is gericht op .
 • de ontwikkeling van meertalige competentie (2), met name in het vermogen om zich in gesproken en geschreven taal uit te drukken en teksten te kunnen lezen en interpreteren, waarbij de nadruk ligt op de verwerving van de officiële taal/talen van het land waar zij nu wonen
 • de ontwikkeling van persoonlijke, sociale en leercompetentie (5), met name zelfreflectie, het zich bewust zijn van het eigen leerproces en de eigen leerbehoeften, het onderkennen van de beschikbare leermogelijkheden en het vermogen om hindernissen te overwinnen teneinde met succes te leren
Verder .
 • de ontwikkeling van burgerschapscompetentie (6)
 • de ontwikkeling van cultureel bewustzijn en

Werkzoekenden

Bron: kalh op Pixabay
Ook deze doelgroep is zeer breed en divers. Sommige werkzoekenden zijn jonger, anderen ouder, sommigen zijn kort werkloos, sommigen zijn langdurig werkloos, sommigen hebben gezondheidsproblemen. Wat ze meestal gemeen hebben is een laag gevoel van eigenwaarde, berusting in het lot en vaak een gebrek aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt (die tegenwoordig meestal nodig is omdat er niet langer één levenslange baan is). Werkzoekenden vormen een doelgroep op het gebied van basiseducatie, omdat zij bijvoorbeeld kennis van vreemde talen voor een buurland of IT-basisvaardigheden nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.Het aanbod voor deze doelgroep is gericht op .
 • de ontwikkeling van persoonlijke, sociale en leercompetentie (5), met name zelfreflectie, het besef van het eigen leerproces en de eigen leerbehoeften, het herkennen van de beschikbare leermogelijkheden en het vermogen om obstakels te overwinnen teneinde met succes te leren
 • de ontwikkeling van digitale en op technologie gebaseerde competentie (4) als veilig, kritisch en zelfbepaald gebruik van IT voor werk, vrije tijd en communicatie
 • de ontwikkeling van ondernemerschapscompetentie (7) als het vermogen van individuen om ideeën in daden om te zetten
Verder .
 • de ontwikkeling van meertalige competentie (2)

Ouderen

Bron: Christian Carls, Forum Seniorenarbeit NRW (op Wikimedia Commons)
De term "ouderen" is een moeilijke, want subjectieve en landspecifieke, afbakening van de doelgroep. Het gaat om mensen die gepensioneerd zijn en - vanwege verschillende behoeften en eisen - gebruik maken van het leeraanbod op het gebied van basiseducatie. Deze groep is op zichzelf zeer heterogeen. Sommigen hebben meer stimulansen nodig om ook na hun pensionering te blijven leren, terwijl anderen zeer gemotiveerd zijn en niet kunnen wachten om aan verschillende activiteiten deel te nemen. Een van de bijzondere uitdagingen bij het werken met deze doelgroep is om de verschillende persoonlijkheden als gevolg van hun individuele levensverhalen en ervaringen op te pikken en hen mee te nemen in de cursus, hun individuele behoeften te leren kennen en de cursus daarop af te stemmen.Het aanbod voor deze doelgroep is gericht op .
 • de ontwikkeling van persoonlijke, sociale en leercompetentie (5), met name zelfreflectie, bewustwording van het eigen leerproces en de eigen leerbehoeften, het onderkennen van de beschikbare leermogelijkheden en het vermogen om obstakels te overwinnen teneinde met succes te leren
 • de ontwikkeling van digitale en op technologie gebaseerde competentie (4) als veilig, kritisch en zelfbepaald gebruik van IT voor werk, vrije tijd en communicatie
 • de ontwikkeling van meertalige competentie (2), met name in het vermogen om in deze taal te communiceren
Verder .
 • de ontwikkeling van cultureel bewustzijn en uitdrukkingsvaardigheid (8)

Mensen met een beperking

Bron: Wikimedia Commons
In de doelgroep van mensen met lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen zien we dat hun onderwijsbehoeften dezelfde zijn als de behoeften van andere volwassenen. Belemmeringen waarmee zij te kampen hebben, zijn angst voor arbeidsongeschiktheid, een slecht concentratievermogen als gevolg van de bijwerkingen van medicatie, geheugenproblemen, een laag gevoel van eigenwaarde (bijvoorbeeld als gevolg van een lichamelijke handicap) en sociale uitsluiting. Daarom vormen mensen met speciale behoeften een aparte doelgroep op het gebied van het basisonderwijs, in die zin dat er specifiek op hen gerichte aanbiedingen zijn. Het aanbod is er in de eerste plaats op gericht het concentratie- en geheugenvermogen te versterken en hen te motiveren tot diverse onderwijsactiviteiten voor persoonlijke groei, versterking van het gevoel van eigenwaarde en uitbreiding van het sociale netwerk. Op deze manier ondersteunen we hun capaciteiten en vaardigheden om zich uit te drukken, hun gevoelens, gedachten en meningen onder woorden te brengen en op een autonome manier te communiceren.Het aanbod voor deze doelgroep is gericht op .
 • de ontwikkeling van persoonlijke, sociale en leercompetentie (5), met de nadruk op het creëren van een veilige plek waar leren mogelijk is en het versterken van het concentratievermogen, maar ook van het vermogen om op zichzelf te reflecteren, het bewustzijn van het eigen leerproces en de eigen leerbehoeften, het herkennen van de beschikbare leermogelijkheden en het vermogen om obstakels te overwinnen om met succes te leren
 • de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid (1), met name in het vermogen om zich in woord en geschrift uit te drukken
Verder .
 • de ontwikkeling van burgerschapscompetentie (6)
 • de ontwikkeling van cultureel bewustzijn en culturele uitdrukkingsvaardigheid (8)