Module - Storytelling


Hoe kan ik storytelling gebruiken in competentiegericht onderwijs?

In dit deel krijgt u eerst wat achtergrondinformatie over het model van competentieverwerving en het concept van competentiegericht leren. Daarna zullen we competentiegericht leren relateren aan storytelling. U kunt over dit alles meer in detail lezen in het StoryComp Methodological Framework. â–¾

Competenties

Competenties zoals gedefinieerd door Europese instanties, en door onderwijsdeskundigen in heel Europa en daarbuiten, bestaan uit drie onderling samenhangende ingrediënten: Competenties bestaan uit een combinatie van vaardigheden, kennis, attitudes en gedragingen die vereist zijn voor effectieve prestaties in een scala van settings. Een competentie wordt gedefinieerd als de holistische synthese van deze componenten. Op een ander niveau kan een competentie weer worden onderverdeeld in drie componenten of aspecten. Het is het vermogen van een persoon om blijk te geven van: Dit is de formele manier om competenties te beschrijven. In meer nuchtere taal impliceert dit dat het er niet alleen om gaat wat personen over dingen weten, maar dat het belangrijker is wat zij met deze kennis kunnen doen, en of zij in staat zijn hun bekwaamheden verder te ontwikkelen. Maakt onderwijs lerenden kundig, of maakt het hen bekwaam, dat is de vraag.

De componenten van competentie


De cirkel in het midden van het schema omvat het eigenlijke gedrag dat de mate van beheersing van een bepaalde competentie aangeeft. De componenten in het onderste kwadrant van de cirkel (die iemands potentieel samenstellen) stellen een persoon in staat om de voorgenomen handelingen (prestaties) in het bovenste kwadrant te laten zien en vice versa. In het bovenste kwadrant demonstreert de lerende zijn verworven competentie. Het model is zo getekend dat de suggestie wordt gewekt dat het draait. De behoeften en doelen van de lerende duwen het leerproces, terwijl de uitdagingen en de kansen het leerproces trekken, waardoor een cirkelvormig proces ontstaat waarin ervaringen opgedaan door actie in een context op een bepaald kwaliteitsniveau, bijdragen tot de kennis, attitudes en vaardigheden van een lerende, waardoor actie op een hoger niveau in complexere complexere contexten, op een hoger kwaliteitsniveau, enzovoort, enzovoort. Dit proces kan worden gevisualiseerd door een uitbreiding van de rode cirkel in het midden van het model bij elke draai van de schijf, uiteindelijk wordt de hele schijf gevuld, waardoor alle componenten in werkelijke competentie worden samengevat.