Module - Storytelling


Competenties voor levenslang leren

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Europa zijn het eens over het belang van acht sleutelcompetenties voor levenslang leren. Het Europees kader voor sleutelcompetenties voor een leven lang leren ▾ identificeert en definieert acht sleutelcompetenties die nodig zijn voor persoonlijke ontplooiing, actief burgerschap, sociale integratie en inzetbaarheid in een kennismaatschappij:Van deze acht kerncompetenties zijn sommige meer domeingericht (talen, wetenschappen, technologie en wiskunde); andere zijn meer transversaal. Zij hebben geen betrekking op een bepaald vakgebied.

1. Geletterdheid

Letterdheid is het vermogen om concepten, gevoelens, feiten en meningen te identificeren, te begrijpen, uit te drukken, te creëren en te interpreteren in zowel mondelinge als schriftelijke vorm, met behulp van visueel, visuele, geluids-/audio- en digitale materialen in alle disciplines en contexten. Het impliceert het vermogen om effectief te communiceren en contact te leggen met anderen, op een passende en creatieve manier.
De ontwikkeling van geletterdheid vormt de basis voor verder leren en verdere taalkundige interactie. Afhankelijk van de context kan lees- en schrijfvaardigheid worden ontwikkeld in de moedertaal, de taal van het onderwijs en/of de officiële taal in een land of regio.


Bron: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Sleutelcompetenties voor een leven lang leren, Bureau voor publicaties, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

2. Meertaligheid of talenkennis

Deze competentie definieert het vermogen om verschillende talen op een geschikte en effectief te gebruiken voor communicatie. Deze competentie komt in grote lijnen overeen met de belangrijkste vaardigheidsdimensies van geletterdheid: zij is gebaseerd op het vermogen om concepten te begrijpen, uit te drukken en te interpreteren, concepten, gedachten, gevoelens, feiten en meningen zowel mondeling als schriftelijk (luisteren, spreken, lezen en schrijven) te begrijpen, uit te drukken en te interpreteren in een passend scala van maatschappelijke en culturele contexten naar gelang van iemands wensen of behoeften. Talenkennis integreert een historische dimensie en interculturele vaardigheden. Het berust op het vermogen om te bemiddelen tussen verschillende talen en media, zoals omschreven in het gemeenschappelijk Europees referentiekader. Het kan, waar nodig, het onderhouden en verder ontwikkelen van competenties in de moedertaal omvatten, alsook het verwerven van de officiële taal/talen van een land.

Bron: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Sleutelcompetenties voor een leven lang leren, Bureau voor publicaties, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

3. Wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige bekwaamheid

Wiskundige competentie is het vermogen om wiskundig denken en inzicht te ontwikkelen en toe te passen wiskundig denken en inzicht te ontwikkelen en toe te passen met het oog op het oplossen van een reeks problemen in dagelijkse situaties. Voortbouwend op een degelijke beheersing van rekenvaardigheden, ligt de nadruk op proces en activiteit, en op kennis. Wiskundige competentie omvat, in verschillende mate, het vermogen en de bereidheid om wiskundige denkwijzen en presentatiewijzen te gebruiken (formules, modellen, constructies, grafieken, diagrammen).
Competentie op het gebied van exacte wetenschappen verwijst naar het vermogen en de bereidheid om de natuurlijke wereld te verklaren door gebruik te maken van de gebruikte kennis en methoden, met inbegrip van observatie en experimenten, om vragen te identificeren en op feiten gebaseerde conclusies te trekken. De competenties op het gebied van technologie en engineering zijn toepassingen van die kennis en methodologie in antwoord op waargenomen menselijke wensen of behoeften. Competenties op het gebied van exacte wetenschappen, technologie en engineering impliceren inzicht in de door menselijke activiteit veroorzaakte veranderingen en verantwoordelijkheid als individueel burger.


Bron: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Kerncompetenties voor een leven lang leren, Bureau voor publicaties, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

4. Digitale competentie

Digitale competentie omvat het zelfverzekerd, kritisch en verantwoordelijk gebruik van, en omgang met digitale technologieën bij het leren, op het werk en voor participatie in de samenleving. Zij omvat informatie- en gegevenskennis, communicatie en samenwerking, mediageletterdheid, het creëren van digitale inhoud (met inbegrip van programmeren), veiligheid (met inbegrip van digitaal welzijn en competenties in verband met cyberveiligheid), vraagstukken in verband met intellectuele eigendom vraagstukken, probleemoplossing en kritisch denken.

Bron: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Kerncompetenties voor een leven lang leren, Bureau voor publicaties, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

5. Persoonlijke, sociale en leercompetentie

Persoonlijke, sociale en leercompetentie is het vermogen om over zichzelf na te denken, effectief met tijd en informatie om te gaan, op constructieve wijze met anderen samen te werken, veerkrachtig te blijven en het eigen leerproces en de eigen loopbaan te sturen. Het omvat het vermogen om te gaan met met onzekerheid en complexiteit, te leren leren, het eigen fysieke en emotionele welzijn te ondersteunen, de fysieke en mentale gezondheid te handhaven en in staat te zijn een gezondheidsbewust toekomstgericht leven te leiden, zich in te leven en conflicten te hanteren in een inclusieve en ondersteunende context.

Bron: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Kerncompetenties voor een leven lang leren, Bureau voor publicaties, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

6. Civieke competentie

Burgercompetentie is het vermogen om zich als verantwoordelijke burgers te gedragen en om volledig deel te nemen aan het maatschappelijke en sociale leven, op basis van inzicht in sociale, economische, juridische en politieke concepten en structuren, alsook in mondiale ontwikkelingen en duurzaamheid.

Bron: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Kerncompetenties voor een leven lang leren, Bureau voor publicaties, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

7. Ondernemingscompetentie

Ondernemingscompetentie verwijst naar het vermogen om in te spelen op kansen en ideeën, en deze om te zetten in waarden voor anderen. Het is gebaseerd op creativiteit, kritisch denken en probleemoplossing, het nemen van initiatief en doorzettingsvermogen en het vermogen om samen te werken bij het plannen en beheren van projecten met een culturele, sociale of financiële waarde.

Bron: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Kerncompetenties voor een leven lang leren, Bureau voor publicaties, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

8. Cultureel bewustzijn en uitdrukkingsvaardigheid

Competentie op het gebied van cultureel bewustzijn en culturele expressie houdt in dat je begrip hebt van en respect hebt voor de manier waarop respect voor hoe ideeën en betekenissen creatief worden uitgedrukt en overgebracht in verschillende culturen en via een reeks kunst- en andere culturele vormen. Het houdt in dat men betrokken is bij het begrijpen, ontwikkelen en uitdrukken van de eigen ideeën en het gevoel van plaats of rol in de samenleving op uiteenlopende manieren en in verschillende contexten.

Bron: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur, Kerncompetenties voor een leven lang leren, Bureau voor publicaties, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾In het Storycomp project worden geen competentiedomeinen of aspecten uitgesloten, maar we gaan ervan uit dat storytelling vooral krachtig is voor het ontwikkelen van de competenties 1, 5, 6, 7 en 8. Intussen zien we ook een mogelijkheid om aan andere competenties te werken via de inhoud van verhalen, eerder dan via het vertellen op zich. We willen nogmaals benadrukken dat in het competentiegebied cultureel bewustzijn en culturele expressie we de extra mogelijkheid van verhalen vertellen zien als iets wat volwassen lerenden zullen leren om te doen, en niet alleen als iets wat ze leren.  Hier wordt het leermiddel een van de doelen op zich.