Modul - Pripovedovanje zgodb


Kompetence za vseživljenjsko učenje

Evropski parlament, Evropska komisija in Svet Evrope se strinjajo o pomenu osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje . Evropski okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje ▾ opredeljuje in določa osem ključnih kompetenc, ki so potrebne za osebno izpolnitev, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost v družbi znanja:Od teh osmih ključnih kompetenc so nekatere bolj področno usmerjene (jeziki, naravoslovne, tehnološke in matematične kompetence), druge so bolj transverzalne. Ne nanašajo se na določeno predmetno področje.

1. Pismenost

Pismenost je sposobnost prepoznavanja, razumevanja, izražanja, ustvarjanja in razlaganja pojmov, občutkov, dejstev in mnenj v ustni in pisni obliki z uporabo vizualnih, zvočnega/avdio in digitalnega gradiva na različnih področjih in v različnih kontekstih. Pomeni sposobnost učinkovitega komuniciranja in povezovanja z drugimi na ustrezen in ustvarjalen način.
Razvoj pismenosti je osnova za nadaljnje učenje in nadaljnje jezikovne interakcije. Glede na kontekst se lahko pismenost razvija na naslednjih področjih maternem jeziku, jeziku šolanja in/ali uradnem jeziku države ali regije.


Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kong learning, Urad za publikacije, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

2. Večjezičnost ali znanje jezikov

Ta kompetenca opredeljuje sposobnost ustrezne uporabe različnih jezikov. in učinkovito komunicirati. Na splošno ima enake glavne razsežnosti spretnosti kot pismenost: temelji na sposobnosti razumevanja, izražanja in razlaganja pojmov, misli, občutkov, dejstev in mnenj v ustni in pisni obliki (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) v različnih družbenih in kulturnih kontekstih v skladu s svojimi željami ali potrebami. Jezikovne kompetence vključujejo zgodovinsko razsežnost in medkulturne kompetence. Temelji na sposobnosti posredovanja med različnimi jeziki in mediji, kot je opisano v skupnem evropskem referenčnem okviru. Po potrebi lahko vključuje ohranjanje in nadaljnje razvijanje kompetenc maternega jezika ter učenje uradnega(-ih) jezika(-ov) države.

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kong learning, Urad za publikacije, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

3. Znanstvena, tehnološka, inženirska in matematična usposobljenost

Matematična kompetenca je sposobnost razvijanja in uporabe matematičnega mišljenja in razumevanja za reševanje različnih problemov v vsakdanjih situacijah. Temelji na dobrem obvladovanju matematičnih znanj, poudarek pa je na postopkih in dejavnostih ter znanju. Matematična kompetenca v različnih stopnjah vključuje sposobnost in pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja in predstavljanja (formule, modeli, konstrukcije, grafi, tabele).
Naravoslovna kompetenca se nanaša na sposobnost in pripravljenost razložiti naravni svet z uporabo znanja in metodologije, vključno z opazovanjem in eksperimentiranjem, da bi opredelili vprašanja in prišli do zaključkov, ki temeljijo na dokazih. Kompetence na področju tehnologije in inženirstva so uporaba tega znanja in metodologije. kot odziv na zaznane človeške želje ali potrebe. Kompetence na področju naravoslovja, tehnologije in inženirstva vključujejo razumevanje sprememb, ki jih povzroča človekova dejavnost, in odgovornost kot posamezni državljan.


Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kong learning, Urad za publikacije, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

4. Digitalna usposobljenost

Digitalna kompetenca vključuje samozavestno, kritično in odgovorno uporabo, in sodelovanje z digitalnimi tehnologijami pri učenju, delu in sodelovanju v družbi. Vključuje informacijsko in podatkovno pismenost, komunikacijo in sodelovanje, medijsko pismenost, ustvarjanje digitalnih vsebin (vključno s programiranjem), varnost (vključno z digitalnim blagostanjem in kompetencami, povezanimi s kibernetsko varnostjo), z intelektualno lastnino povezane vprašanji, reševanje problemov in kritično mišljenje.

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kong learning, Urad za publikacije, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

5. Osebne, socialne in učne kompetence

Osebna, socialna in učna kompetenca je sposobnost razmišljanja o sebi, učinkovito upravljati s časom in informacijami, konstruktivno sodelovati z drugimi, ohraniti odpornost ter upravljati lastno učenje in kariero. Vključuje sposobnost obvladovanja z negotovostjo in zapletenostjo, učenje učenja, podpiranje svojega telesnega in čustvenega počutja, ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ter sposobnost vodenja zdravega življenja, v prihodnost usmerjeno življenje, empatijo in obvladovanje konfliktov v vključujočem in podpornem kontekstu.

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kong learning, Urad za publikacije, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

6. Usposobljenost za aktivno državljanstvo

Kompetenca za aktivno državljanstvo je sposobnost ravnanja kot odgovorni državljani in polno sodelovati v državljanskem in družbenem življenju, ki temelji na razumevanju družbenih, gospodarskih, pravnih in političnih konceptov in struktur ter globalnega razvoja in trajnosti.

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kong learning, Urad za publikacije, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

7. Podjetniška usposobljenost

Podjetniška kompetenca se nanaša na sposobnost ukrepanja na podlagi priložnosti in idej ter njihovega preoblikovanja v vrednote za druge. Temelji na ustvarjalnosti, kritičnem razmišljanju in reševanju problemov, prevzemanju pobude in vztrajnosti ter sposobnosti sodelovalnega dela za načrtovanje in vodenje projektov, ki imajo kulturno, družbeno ali finančno vrednost.

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kong learning, Urad za publikacije, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾

8. Kulturna zavest in kompetenca izražanja

Kompetenca kulturnega zavedanja in izražanja vključuje razumevanje in kako se ideje in pomen ustvarjalno izražajo in sporočajo v različnih kulturah ter v različnih umetnostih in drugih kulturnih oblikah. Vključuje vključevanje v razumevanje, razvijanje in izražanje lastnih idej in občutka mesta ali vloge v družbi na različne načine in v različnih kontekstih.

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kong learning, Urad za publikacije, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/291008 ▾V projektu Storycomp niso izključena nobena področja ali vidiki kompetenc, vendar predvidevamo, da je pripovedovanje zgodb še posebej močno pri razvijanju kompetenc 1, 5, 6, 7 in 8.
Poleg tega vidimo tudi možnost, da se druge kompetence razvijajo prek vsebine zgodb in ne prek pripovedovanja zgodb kot takega. Še enkrat želimo poudariti, da na področju kompetence kulturna zavest in izražanje vidimo dodatno priložnost v pripovedovanju zgodb, ki se ga bodo odrasli udeleženci naučili in ne le kot nekaj, kar bodo se bodo učili iz nečesa. Pri tem postane učni pripomoček eden od ciljev sam po sebi.